TẦM NHÌN: Trở thành Doanh nghiệp dịch vụ hàng đầu về chỉ số tín nhiệm từ khách hàng.

SỨ MỆNH: Tạo ra các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao nhất nhằm phục vụ thỏa đáng các đối tượng khách hàng khác nhau của Công ty. Không ngừng sáng tạo, nỗ lực để tạo ra các sản phẩm giá trị mới nhằm đóng góp tích cực, hữu ích cho cộng đồng, xã hội.

MỤC TIÊU THƯƠNG HIỆU: Thương hiệu của ICC Hà Nội, phải đến từ sản phẩm tốt + dịch vụ tốt. 

Thương hiệu của ICC Hà Nội, chỉ tồn tại sản phẩm dịch vụ hạng A. Không chấp nhận phân loại sản phẩm dịch vụ theo hạng A, B, C.

Thương hiệu của ICC Hà Nội, phải đến từ uy tín của từng con người ICC Hà Nội đối với công việc, đối với khách hàng, đối với đồng nghiệp.

tiktok-icon
fanpage-icon
facebook-icon
phone-icon